ข่าวสาร English Exit Exam (EEE)

บริการใหม่!!!! บริการแปล ตรวจคำ และแก้ไขภาษาอังกฤษ (Translation, Proofreading, and Editing English language)

การคิดอัตราบริการการแปลและการตรวจภาษา  1 อัตราแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หน้าละ 700-1,000 บาท 2 อัตราการตรวจสอบภาษาอังกฤษ (Proofreading) คำละ 0.55 บาท  3 อัตราการแก้ไขภาษาอังกฤษ (Editing) คำละ 1 บาท 

หลักสูตร