หลักการและเหตุผล

เพื่ออนุวัติตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ 5 ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานำผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษบันทึกในการรับรองผลการศึกษาหรือจัดทำเป็นประกาศนียบัตร โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงได้กำหนดกระบวนการเพื่อสอบและเรียนสำหรับ English Exit Exam ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีรหัส 59 เป็นต้นไป ให้ผ่านระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ตามระดับที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยกำหนดกระบวนการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ออกเป็น 2 รูปแบบ
รูปแบบ 1 คือ การเรียนและการสอบออนไลน์
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์และสอบวัดผลภาษาอังกฤษออนไลน์ให้ได้ระดับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และชำระค่าลงทะเบียนเรียนและสอบออนไลน์
หมายเหตุ

  1. ในการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 100-001 การส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 1 นักศึกษามีสิทธิเรียนออนไลน์ 1 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้ นักศึกษาจะมีสิทธิสอบออนไลน์ได้จำนวน 3 ครั้ง โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบ
  2. ในกรณีนักศึกษาสอบครั้งที่ 3 ไม่ผ่าน จะต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบซ่อมโดยสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 1 ปีการศึกษา
  3. นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ถอนรายวิชา 100-001 การส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 1 ในทุกกรณี

รูปแบบ 2 คือ การเรียนในห้องเรียน
ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในรูปแบบที่ 1 และประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรูปแบบที่ 2 กับสถาบันภาษา นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา 100-002 การส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 2 กับสถาบันภาษา ซึ่งกำหนดให้มีชั่วโมงเรียนกับสถาบันภาษา จำนวน 45 ชั่วโมง และเรียนออนไลน์จำนวน 45 ชั่วโมง (รวม 90 ชั่วโมง) และทำข้อสอบออนไลน์ผ่านในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับสถาบันภาษา
ประกาศกระบวนการ English Exit Exam ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประกาศจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศจาก สมศ. รอบสี่