ขอเทียบเคียงรายวิชา 100-001

แนวทางการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อเทียบเคียง

รายวิชา 100-001 การส่งเสริมสมรรถนะภาษาอังกฤษ 1

1. ตรวจสอบว่ามีผลคะแนนสามารถเทียบเคียงได้หรือไม่

2. นักศึกษาต้องนำผลสอบต้นฉบับมาให้สถาบันภาษาพิจารณา เมื่อสถาบันภาษาพิจารณาและตรวจสอบแล้วว่าเป็นของจริง นักศึกษาจะสามารถส่งฟอร์มยื่นคำร้องได้

2. ส่งฟอร์มเพื่อยื่นคำร้องขอเทียบเคียง สำหรับปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่