ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่าน English Exit Exam

ปีการศึกษา 2652

ปริญญาตรี

ปริญญาโท  คลิกที่นี่

ปริญญาเอก   คลิกที่นี่

ปริญญาบัตรวิชาชีพครู  คลิกที่นี่

หมายเหตุ

นักศึกษาที่สอบซ่อมรอบวันที่ 8 สิงหาคม 2562 จะไม่ได้รับเกียรติบัตร แต่จะมีผลการเรียนแสดงในทรานสคริปต์เท่านั้น