2561

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน English Exit Exam

Ref. No.  รหัสนักศึกษา ชื่อไทย  

ชื่ออังกฤษ

ระดับ CEFR
HULC61001 5902110008 นายวีระยุทธ   รัตนชัดเจน  Weerayut   Ratanachadjen B1
HULC61002 5902110027 นางสาวกนกพร   ผิวเหลือง   Kanokphon   Phiolueang B1
HULC61003 5902210013 นางสาวอารีรัตน์   อ้นทองสุก   Areerat   Ontongsuk B1
HULC61004 5902210019 นางสาวภาชนีย์   สุวรรณสังข์   Pachanee   Suwannasung B1
HULC61005 5902210022 นางสาวศตพร   ปลัดสิ   Sataporn   Paladsi B1
HULC61006 5902210023 นางสาวมนพร   สงรอด   Manaporn   Songrod B1
HULC61007 5902210026 นางสาววรรจชนก   สงทิพย์   Watchanok   Songthip B1
HULC61008 5902210029 นางสาวธิดารัตน์   เพ็ชรร่วง   Thidarat   Phetroung B1
HULC61009 5902210033 นางสาวลดาวัลย์   ดำแก้ว   Ladawan   Damkaew B1
HULC61010 5902210039 นางสาวกัณฐิกา   คมนาคม   Kantika   Kamanakom B1
HULC61011 5902210042 นางสาววรัญญา   แซ่อึ่ง   Waranya   Saeoueng B1
HULC61012 5902210058 นางสาวสโรชา   แก้วมณีโชติ   Sarocha   Kaewmaneechot B1
HULC61013 5902310003 นางสาวนูรีซาน   แยนา   Nureesan   Yaena B1
HULC61014 5902310005 นายศุภณัฐ   เจตน์ครองสุข  Supanut   Jetkrongsuk B1
HULC61015 5902510017 นางสาวพฤกษา   มูสิกชาติ   Pruksa   Musikachat B1
HULC61016 5902910002 นางสาวศิริวรรณ   ยิ้มมงคล   Siriwan   Yimmongkol B1
HULC61017 5902910003 นางสาวอาภาพร   วาหะรักษ์   Arpaporn   Waharak B1
HULC61018 5902910007 นายไฟซอล   เจะเซ็ง  Faisol   Cheseng B1
HULC61019 5902910010 นางสาวฐานิดา   สมุจจัยมณี   Thanida   Samutjaimanee B1
HULC61020 5902910012 นางสาวนฤตยา   แซ่มั่น   Nalurtaya   Saeman B1
HULC61021 5903010021 นางสาวนัฐนันท์   แสนโยชน์   Nathanan   Saenyot B1
HULC61022 5903010040 นางสาวมูนีเราะ   วาโด   Muneeroh   Wado B1
HULC61023 5904110019 นางสาวจรรฐิมา   ลีพิพัฒน์กุล   Junthima   Leephiphatkun B1
HULC61024 5904310014 นางสาวฟาฏีมะฮ์   อาลี   Fatimah   Alee B1
HULC61025 5904310030 นายวิทยา   ภูมิพัทธ์  Witthaya   Phumiphat B1
HULC61026 5905310012 นางสาวนูรีดา   ดือราซอ   Nureeda   Derasor B1
HULC61027 5905310013 นางสาวกัญญาณัฐ   นายาว   Kanyanut   Nayaw B1
HULC61028 5905310014 นางสาวอภิญา   ชอบงาม   Apiya   Chobngam B1
HULC61029 5905310018 นางสาวทิพย์รัตน์   บัวเพชร   Thiprat   Buapet B1
HULC61030 5905310019 นางสาวอัสรินทร์   บือราเฮ็ง   Assarin   Bueraheng B1
HULC61031 5905310021 นางสาวนิธิกานต์   ไชยโสม   Nithikarn   Chaisom B1
HULC61032 5905310022 นางสาวสุพิชญา   สันแก้ว   Supichaya   Sungaw B1
HULC61033 5905310035 นางสาวมรุณี   เจะอาลี   Marunee   Che-alee B1
HULC61034 5906510004 นางสาวสุรีย์พร   มีชู   Sureeporn   Meechu B1
HULC61035 5906510012 นางสาวนันทวรรณ   ไชยพันธ์   Nantawan   Chaipan B1
HULC61036 5906510035 นางสาวสุธัญญา   หวังดี   Suthanya   Wangdee B1
HULC61037 5906510043 นางสาวกัสมา   สะ   Kasma   Sa B1
HULC61038 5906510045 นางสาวเกศวดี   อาดสะอาด   Kadwadee   Ardsa-ard B1
HULC61039 5906510050 นางสาวโซเฟียนี   กาเจ   Sofianee   Kaje B1
HULC61040 5906510070 นางสาวจุฑารัตน์   ขุนศรี   Jutarat   Khunsi B1
HULC61041 5906510077 นางสาวนูรฮาซีกิง   ปะอิง   Nurhasiking   Pa-ing B1
HULC61042 5906510083 นางสาวนิฟาตีนียะห์   ซาโลง   Nifatiniyah   Salong B1
HULC61043 5906510084 นางสาวลลิตา   เภอเกลี้ยง   Lalita   Perkliang B1
HULC61044 5906510087 นางสาวนูรุลฮูดา   กะโด   Nurunhuda   Kado B1
HULC61045 5906510088 นางสาวพรนภา   นกเพชร   Pronnapa   Nokpet B1
HULC61046 5906510090 นางสาวรัตนาภรณ์   พงษ์พิทักษ์   Ratanaporn   Pongpitak B1
HULC61047 5906510093 นางสาวชนนิกานต์   แซ่ปัก   Chonnikan   Saepak B1
HULC61048 5906510095 นางสาวฟิรดาว   มาเซ๊าะ   Firdao   Masoh B1
HULC61049 5906510097 นางสาวสรารัตน์   จันทร์ชูเพชร   Sararat   Junchupet B1
HULC61050 5906510107 นางสาวอัสมา   ช่างเรือ   Asama   Changrue B1
HULC61051 5906510116 นางสาวนูรัยดา   ยูโซะ   Nuraida   Yusoh B1
HULC61052 5906510117 นางสาวรุสนีย์   หะยีนิเมาะ   Rusnee   Hayinimoh B1
HULC61053 5906510118 นางสาวนูรซัลมี   แย   Nursalmee   Yae B1
HULC61054 5906510121 นางสาวไซยานี   เหมโคกน้อย   Saiyanee   Hamkoknoi B1
HULC61055 5906510126 นางสาวอลิสา   น้ำผุด   Alisa   Numpud B1
HULC61056 5906510133 นางสาวซาลูมา   ดอเลาะ   Saluma   Daloh B1
HULC61057 5906510134 นางสาวซอฟียะห์   สุวาหลำ   Sofeeyah   Suwalam B1
HULC61058 5906510135 นางสาวซูฟียะห์   อาแว   Sufeeyah   Awae B1
HULC61059 5906510136 นางสาวอีมาน   ดือราโอะ   Eman   Dueraoh B1
HULC61060 5906710012 นางสาวพัชณีกุล   สังข์สนิท   Patchaneekul   Sangsanit B1
HULC61061 5907410019 นางสาวเสาวรภย์   ช่างเรือ   Saovarop   Changrua B1
HULC61062 5908010002 นางสาวกาญจนา   รัตนพันธุ์   Kanjana   Ratthanapan B1
HULC61063 5908010025 นางสาวนริศรา   แซ่ลิ่ว   Naritsara   Saelew B1
HULC61064 5908010031 นายธนวัต   ราฮิมมูลา  Tanawat   Rahimmula C1
HULC61065 5912110006 นางสาวอมวดี   ยิ้มแย้ม   Amawadee   Yimyaem B1
HULC61066 5912110020 นายถิระวุฒิ   จารุพันธ์  Thirawut   Jarupan B1
HULC61067 5912210011 นางสาววันทนา   วสุนธรากุล   Wanthana   Wasuntharakun B1
HULC61068 5912510016 นายจักร์พงศ์   ทองคำ  Jakkapong   Thongkum B1
HULC61069 5912510021 นางสาววาสนา   หมอแก้ว   Wasana   Morkeaw B1
HULC61070 6002110007 นายธนันณัฎฐ์   วิริยธัญญกิจต์  Tanunnut   Wiriyatunyakit B1
HULC61071 6002110038 นายปวิช   หงส์ฟ่องฟ้า  Pawit   hongfongfa B1
HULC61072 6002210006 นางสาวลัลน์ณภัทร   ยางทอง   Lunnapat   Yangthong B1
HULC61073 6002210009 นางสาวณัฐริยาพร   ชุมประมาณ   Nattariyaporn   Chumpraman B1
HULC61074 6002210023 นางสาวณัฐกฤตา   ทองน้ำแก้ว   Nattakitta   Thongnamkaew B1
HULC61075 6002210053 นางสาวธัญพิชชา   นาคแก้ว   Tunpitchar   Nakkeaw B1
HULC61076 6002510017 นางสาวธีราภรณ์   ชุ่มชื่น   Teeraporn   Chumchuen B1
HULC61077 6002610004 นางสาวศศิธร   เกตุแก้ว   Sasithon   Katkeaw B1
HULC61078 6002810002 นางสาวอาทิตยา   เล่งเจ๊ะ   Artitaya   Lengche B1
HULC61079 6002810021 นายชวกร    วุ่นดี  Chavakorn   Wundee B1
HULC61080 6002910007 นางสาวพลอยรุ้ง   จิตตะปาโล   Ployrung   Jittapalo B1
HULC61081 6004110029 นายวีรภัทร    หลงสวาท  Weerapat   Longsawat B1
HULC61082 6005110001 นางสาวธิดารัตน์   ศรีระสันต์   Tidarat   Srirasant B1
HULC61083 6005110003 นางสาวสิรินทิพย์   นพเก้า   Sirintip   Noppakao B1
HULC61084 6005110005 นางสาวกันต์ฤทัย   ศรีคงแก้ว   Kanruthai   Srikongkaew B1
HULC61085 6006210004 นายhe   xiao hua  He  Xiao Hua B1
HULC61086 6012210002 นางสาวปาริฉัตร   คงหมุน   Parijat   Kongmoon B1
HULC61087 6012210006 นางสาววิลาวัลย์   เกศรัต   Wilawan   Katrat B1
HULC61088 6012210009 นางสาวณัฐมน   แก้วเกิด   Nattamon   Kaewkerd B1
HULC61089 6012210016 นางสาววรินกาญจน์   ถิรพัชรโภคิน   Warinkan   Thiraphatcharaphokin B1
HULC61090 6012210020 นางสาวจุฑามาศ   แซ่ลิ่ม   Jutamas   Saelim B1
HULC61091 6012510001 นายธีรภัทร   บุญสม  Teerapat   Boonsom B1
HULC61092 6012510002 นางสาวลลิตา   บานย๊าต   Lalita   Banyat B1
HULC61093 6012510005 นายอับดลฮาฟิต   ล่าโยด  Abdolhafit Layod B1
HULC61094 6012510013 นางสาวกัญญาพร   นาเค   Kanyaphorn   Nakhe B1
HULC61095 6012510015 นางสาวธิปทิวา   เกตุทองดี   Thiptiwa   Katethongdee B1
HULC61096 6102530005 นายปิยวิทย์   ปวงอินใหล  Piyawit   Pounginlai B1
HULC61097 6102530006 นางสาวศรัณย์พร   นิลวิสุทธิ์   Saranporn   Ninwisut B1
HULC61098 6113010010 นายอัคคนิรุธ   นิลวิสุทธิ์  Ackanirut   Ninwisut B1
HULC61099 6119050004 นายศราวุฒิ   แจ้งศิริ  sarawut   Jangsiri B2
HULC61100 6119050006 นางสุกัญญา   โต๊ะเส็น  Sukanya   Tohsen B2
HULC61101 6119050012 นางทิพรัตน์   สวัสดิ์จิตร  Tipparat   Sawatjit B2
HULC61102 6119050013 นางสาวพจนา   ผดุงเศรษฐกิจ   Potchana   Padungsestakit B2
HULC61103 6119050018 นางสาวภณิตา   ไวยวุฒิ   Panita   Vaiyavut B2
HULC61104 6119050019 นางสาวชลดา   ดามัน   Chollada   Daman C2
HULC61105 6119050035 นางสาวอรทัย   สุวรรณมณี   Orathai   Suwanmanee B2
HULC61106 6119050036 นางสาวธมน   จิโรจสินธุ์   Thamon   Jirotsin C1
HULC61107 6119350020 นางสาวอามานี   เชิญงาม   Amanee   Choenngam B2
HULC61108 6119350026 นางสาวอุษณีย์   อีดยี   Udsanee   Ddyee B2
HULC61109 6119350048 นางสาววันดี   ณ ลำปาง   Wandee   Na Lampang B2
HULC61110 6119350050 นางสาวศรินยา   ทองแจ่ม   Sarinya   Thongjam B2
HULC61111 6139250003 นางสาวแก่นกานต์   แก้วบางพูด   Kaenkarn   Kaewbangpood B1
HULC61112 6139250005 นายวัชรงค์   มีจิตร  Watcharong   Meejit B1
HULC61113 6139250007 นางปัฐมาภรณ์   วิฬาสุวรรณ์  Pattamaporn   Wilasuwan B1
HULC61114 6139250008 นางสาวนัทธมน   หนูใหม่   Nutthamon   Noomai B1
HULC61115 6139250009 นายนิติ   ยุวเบญจพล  Niti   Yuwabenchaphon B1
HULC61116 6139250010 นางสาวณัชชา   เผือกแสง   Natcha   Puagsang B1
HULC61117 6139250011 นางจิรวรรณ   มีภูมิ  Jirawan   Meepoom B1
HULC61118 6139250013 นางสาวพรรวี   สมแก้ว   Pornrawee   Somkaew B1
HULC61119 6139250016 นายจักรพันธ์   สุทธิยาภรณ์  Jakkrapan   Suttiyaporn B1
HULC61120 6139250017 นางสาวณิชกานต์   เพชรสีช่วง   Nichakan   Phetseechuang B1
HULC61121 6139250019 นางสาวธนัญญา   เขียวไชย   Thanunya   Keawchai B1
HULC61122 6139250020 นางสาวพิมพ์ชนก   เหล็มปาน   Pimchanok   Lempan B1
HULC61123 6139250022 นายเกียรติศักดิ์   อินทร์จันทร์  Kiattisak   Inchan B1
HULC61124 6139250025 นายพศุตม์   สุขนาค  Pasut   Suknak B1
HULC61125 6139250027 นางสาวตรีศิลป์   เวชโช   Treesin   Watecho B1
HULC61126 6139250029 นางสาวสุพรรษา   ศรีเพชร   Suphansa   Sriphet B1
HULC61127 6139250030 นางศิริพร   โภคาอนนต์  Siriporn   Pokaanon B1
HULC61128 6139250033 นางสาวจิดาภา   ทรัพย์เพ็ญภพ   Jidapa   Sappenpop B1
HULC61129 6139250038 นางสาวชนิกานต์   แสงดี   Chanikan   Sangdee B2
HULC61130 6139250043 นางสาวธนัตฤนันท์   เจะนุ่ม   Thanatruenan   Jehnum B1
HULC61131 6139250055 นางสาวกมลวรรณ   บรรดาศักดิ์   kamonwan   bandasak B1
HULC61132 6139250058 นายจักรพันธ์   มันจันดา  Jakraphan   Manjanda B1
HULC61133 6139250071 นายนพพล   ฮึงเสงี่ยม  Noppon   Huengsangiam B1
HULC61134 6139250074 นางสาวสุธัญญา   ศรีสำราญ   Suthanya   Srisamran B2
HULC61135 6139250089 นางสาวเสาวลักษณ์   กองสวัสดิ์   Saowalak   Kongsawat B2
HULC61136 6139250090 นางสาวนภสร   ศรียะพันธุ์   Naphasorn   Sriyaphan B1
HULC61137 6139250091 นายธนาคาร   ชาติดำ  Thanakarn   Chatdum B1
HULC61138 6139250094 นางสาวภานิดา   กอก็ศรี   Panida   Korkosri B1
HULC61139 6139250102 นางสาวณัฐพัชร   พูลเทพ   Nudthaplush   Poonthep B1
HULC61140 6139250149 นางสาวณัฏฐธิดา   แสงช่วง   Nattatida   Seangchuang B1
HULC61141 6139250153 นางสาวธมลวรรณ   ศรีสุวรรณ   Thamolwan   Srisuwan B1
HULC61142 6139250154 นางสาวธนพร   วสุธาสวัสดิ์   Thanaporn   Wasuthasawad B1
HULC61143 6139250155 นางสาวเบญริสา   บุญสกันต์   Benrisa   Bunsakan B1
HULC61144 6139250156 นายสิทธิ   ศรีนาค  Sidti   Seenak B1
HULC61145 6139250165 นางสาวนุรซาฮีลา   ดุลยเสรี   Nulzaheela   Dulyaseree B1
HULC61146 6139250166 นางสาวสุดาวรรณ   อิสราพงศ์   Sudawan   Isarapong B1
HULC61147 6139250178 นางสาวอริสรา   เกื้อกูล   Arissara   Kuakul B1
HULC61148 6139250189 นายอติชาต   ฉลาด  Atichart   Chalard B1
HULC61149 6139250193 นางสาวปัญจมาภรณ์   เพ็ชรฉาย   Panchamaporn   Phetchai B1
HULC61150 Kanokwan Khongwatmai Kanokwan Khongwatmai Kanokwan Khongwatmai C1
HULC61151 Pensuk Katemanee C1
HULC61152 Suradeach  Ninubon C1
HULC61153 Wareeporn  ​Chusri C1
HULC61154 Jitlada Phunphanasakul C1
HULC61155 Prateep Nark-On C1