ภาคการศึกษาที่ 1/2564 **ตรวจสอบSectionให้ตรงกับระดับการศึกษาก่อนลงทะเบียน 100-001**