ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

https://www.hu.ac.th/announcements/2564/210_2564.pdf