บริการใหม่!!!! บริการแปล ตรวจคำ และแก้ไขภาษาอังกฤษ (Translation, Proofreading, and Editing English language)

การคิดอัตราบริการการแปลและการตรวจภาษา 

1 อัตราแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หน้าละ 700-1,000 บาท

2 อัตราการตรวจสอบภาษาอังกฤษ (Proofreading) คำละ 0.55 บาท 

3 อัตราการแก้ไขภาษาอังกฤษ (Editing) คำละ 1 บาท