ข้อมูลทั่วไป (ABOUT US)

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Hatyai University Language Academy)  

       สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2561 ตั้งอยู่ที่อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคคาลกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          ปรัชญา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยและชุมชนสู่นานาชาติ

          วิสัยทัศน์

Connect People to the World

          พันธกิจ

                    1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านภาษา
                    2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษา
                    3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

          เป้าประสงค์   

                    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
                    2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับนักศึกษาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
                    3. เพื่อให้บริการด้านภาษาสำหรับบุคลากรในท้องถิ่น
                    4. เพื่อพัฒนาสถาบันภาษาให้สามารถให้บริการทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                    5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษากับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ