อาจารย์และบุคลากร

Full name       Aj. Pafun Duhamel                
Position          Manager of HULC
Department
    Hatyai University Language Center
Tel                  074-200-300 ext. 511
E-Mail             pafun_d@hu.ac.th

 

 

 

Full name          Aj. Wipawanna Srimai
Position            Full-Time Lecturer
Department
      Hatyai University Language Center
Tel                    074-200-300 ext. 511
E-Mail                wipawanna@hu.ac.th

 

 

 

 

Full name         Aj. Oratai Chanplong
Position            Full-Time Lecturer
Department
      Hatyai University Language Center
Tel                    074-200-300 ext. 511
E-Mail               oratai@hu.ac.th

 

 

 

Full name         Aj. Etienne Vorster
Position
            Full-Time Lecturer 
Department
      Hatyai University Language Center
Tel                    074-200-300 ext. 511
E-Mail               etienne@hu.ac.th

 

 

Full name         Aj.Nathaphon Rujiruangrot
Position
            Full-Time Lecturer 
Department     
Hatyai University Language Center
Tel                     
074-200-300 ext. 511
E-Mail                
nathaphon@hu.ac.th