บริการ Word Master เป็นบริการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และบริการตรวจแก้ภาษา โดยทุกบริการผ่านการตรวจภาษาโดยเจ้าของภาษา โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

1. อัตราแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หน้าละ 700-1,000 บาท

2. อัตราการตรวจสอบภาษาอังกฤษ (Proofreading) คำละ 0.55 บาท

3. อัตราการแก้ไขภาษาอังกฤษ (Editing) คำละ 1 บาท