รายละเอียดและราคา

การลงทะเบียนเรียนเพียงครั้งเดียว คือในเทอม 1 ของทุกปีการศึกษาและสามารถสอบได้ตามตารางสอบจนหมดปีการศึกษา โดยการลงทะเบียนนักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิขา 100-001 จำนวน 1,200 บาท